AKTUALNOŚCI

Szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła

Z dniem 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku (Dz. U. poz. 1967). Na mocy tej ustawy, rozdział 3 – Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych – reguluje zagadnienie przyznania dodatków, innych niż określonych w ustawie o dodatku węglowym. I tak, art. 24 mówi m.in., że dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy – zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust.1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku od jego złożenia.

Sprawy przyjmowania, rozpatrywania i wypłaty w/w dodatków dla mieszkańców Gminy Grębów, prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie.

Przyjmowanie wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych nastąpi  od 26.09.2022r.

Termin wypłaty przysługujących dodatków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dotacji na ten cel przyznanej i przekazanej przez Wojewodę Podkarpackiego.

 

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje, że w dniu 29 sierpnia  2022r. będzie przywieziona i  wydawana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębowie żywność z Banku Żywności.

 

Informacja w sprawie dodatku węglowego

Informujemy, że dnia 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i będzie ona realizowana w gminie Grębów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą

od 17.08.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.

 

Do każdego wniosku należy dołączyć deklarację o dokonaniu wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB.

 

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo.

 

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Grębów, dnia 17.08.2022 r.                                       wz. Kierownika GOPS

                                                                                         Magdalena Janeczko

ZAŁĄCZNIKI:

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie pilnie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego – Grębów.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie poszukuje osoby chętnej do wykonywania usług opiekuńczych wobec osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.

Zakres usług będzie uwarunkowany stanem zdrowia podopiecznego, wobec którego usługi będą świadczone. 

Niezbędne wymagania:
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekunki środowiskowej,
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
– nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
– umiejętność organizacji pracy własnej,  
– samodzielność, sumienność, kreatywność i obowiązkowość, odpowiedzialność, odporność na stres
– umiejętności interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktu, empatia, cierpliwość), wysoka kultura osobista,  
– dyspozycyjność.

Teren świadczenia usług – Grębów
Rodzaj umowy – umowa zlecenie

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku pod nr telefonu: 15 811 27 17

wz. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie

Magdalena Janeczko

 

 

 

1 INFORMACJA- BEZPŁATNE UŻYCZENIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, PIELĘGNACYJNEGO I WSPOMAGAJĄCEGO

 

 

 

 

 

Rodzina 500 +

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Bieżące świadczenia wychowawcze przyznane do 31 maja 2022 r. będą nadal wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie.

Jeżeli złożyłeś w gminie wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., nie składaj go ponownie w ZUS na ten okres.

Wniosek do ZUS na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. powinieneś złożyć tylko na:

– dziecko nowo narodzone – od 1 stycznia 2022 r.,

– dziecko urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożyłeś wniosku w gminie.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganym dokumentami do 30 kwietnia 2022 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.

 

Wnioski do ZUS będzie można składać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia lub przez bankowość elektroniczną. Świadczenie będzie wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazane konto w banku.

Szczegółowe informacje o zmianach w programie Rodzina 500+ na stronie ZUS

 

GOPS Grębów  informuje: Dodatek osłonowy – nowe świadczenie

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatek osłonowy – kiedy najlepiej złożyć wniosek –
Nowe świadczenie zostanie wypłacone w dwóch ratach tylko w przypadku wniosków, które wpłyną do gminy w styczniu 2022 r. Osoby składające je od lutego do końca października 2022 r. otrzymają jednorazowo całą kwotę.

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie Ośrodka oraz tutaj  (wniosek).

Wnioski będzie można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

> tradycyjnie (papierowo) – GOPS Grębów, ul.Rynek 7 , 39-410 Grębów – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

 

 

INFORMACJA

Od 1 sierpnia 2021r. będą obowiązywać nowe numery kont bankowych tj: numer konta GOPS Grębów: 40 9439 0007 2001 1000 0892 0001

Numer konta dla wpłacających na fundusz alimentacyjny :  56 9439 0007 2001 1000 0892 0004


Świadczenie z programu Dobry Start- SKŁADAMY W ZUS

300 zł jednorazowego wsparcia dla ucznia na rok szkolny 2021/2022

Wniosek złożysz od 1 lipca do 30 listopada tylko elektronicznie przez:

Świadczenie otrzymasz tylko na rachunek bankowy.

Informacje o swoim wniosku i świadczeniu znajdziesz na portalu PUE ZUS. Załóż konto na PUE ZUS.

NABÓR NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych, wymagania:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Grębów.

 Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

I. Zakres wykonywanych czynności w ramach umowy:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

2) prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

2. Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia.

3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j. t. Dz. U z 2017r.  poz. 1938)

4. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców.

II. Niezbędne wymagania:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowanie nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.

4) Obywatelstwo polskie

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku

III. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.

3. Zrównoważenie emocjonalne.

4. Odporność na trudne sytuacje i stres.

5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny i CV.

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie o niekaralności następującej treści: Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.

5. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.

6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie, 39-410 Grębów ul. Rynek 7 z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ulotka 500+

Świadczenie wychowawcze na rok 202122

Czyste powietrze- informacje dotyczące naboru wniosków

PODPROGRAM 2019 – efekty realizacji POPŻ


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje, iż 2 razy w tygodniu tj. w każdy czwartek i piątek świadczona jest bezpłatna pomoc prawna w budynku Urzędu Gminy w następujących godzinach : czwartek : 15-19:00, piątek :8:00- 12:00

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje, iż numer infolinii, gdzie osoby potrzebujące pomocy (pozostające w kwarantannie) mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje oraz zgłosić potrzeby w zakresie dostarczania posiłku, żywności, lekarstw, uzyskania pomocy psychologicznej to: 15 811 27 17.

Poradnictwo psychologiczne dla osób objętych kwarantanną jest realizowane w formie rozmowy telefonicznej pod numerem telefonu 661 667 970.                                                       

UWAGA!!!

W związku z niepokojącymi sygnałami od mieszkańców gminy kierownik GOPS w Grębowie informuje, że pracownicy ośrodka pomocy w Grębowie nie wykonują telefonów do mieszkańców z prośbą o dofinansowanie działalności ośrodka. Wszelkie tego typu telefony są próbą wyłudzenia pieniędzy i powinny być zgłoszone na policji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.