AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

W dniu 19 lutego 2020r. zostanie przywieziona i  będzie  w GOPS Grębów oraz w Stalach wydawana żywność z Banku Żywności  do wyczerpania otrzymanej ilości. Zapraszamy wszystkie osoby otrzymujące żywność z BŻ na szkolenie, które odbędzie się 19 lutego 2020r. o godz. 12:00 w Gminnym Centrum Kultury  w Grębowie.

 


Aktualne numery kont  GOPS Grębów:Numer konta GOPS : 29 9434 0002 2001 1000 0892 0001Numer konta dla wpłacających na fundusz alimentacyjny : 45 9434 0002 2001 1000 0892 0004
Od 1 lipca 2019r. Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach- m.in.bez kryterium dochodowego – więcej informacji na poniższym linku
Sprawozdanie finansowe GOPS Grębów  za 2018 rok dostępne na poniższym linku oraz na BIP Gminy Grębów

http://www.grebow.un.pl/bip/atach/2/194/10572/SKMBT_C22019050812010.pdf

NABÓR NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH aktualizacja 2019.04.08

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych, wymagania:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Grębów.
 Forma zatrudnienia – umowa zlecenie
I. Zakres wykonywanych czynności  w ramach umowy:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
2) prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.
2. Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia.
3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j. t. Dz. U z 2017r.  poz. 1938)
4. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców.
II. Niezbędne wymagania:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej , specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 , świadczącej specjalistyczne  usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowanie nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.
4) Obywatelstwo polskie
5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku
III. Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
3. Zrównoważenie emocjonalne.
4. Odporność na trudne sytuacje i stres.
5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Osoba musi być dyspozycyjna , przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.
IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
4. Oświadczenie osoby , że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.
5. Oświadczenie osoby , że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Grębowie  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm)”.
Komplet dokumentów należy złożyć osobiście , przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie, 39-410 Grebów  ul. Rynek 7  z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Świadczenie „Dobry start” dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:

– elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,

– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie przy ul. Rynek 7.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  będą realizowane  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Gdzie można pobrać wnioski:

Wnioski wraz z załącznikami  można pobrać  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie.

 

 

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje, iż 2 razy w tygodniu tj. w każdy czwartek i piątek świadczona jest bezpłatna pomoc prawna w budynku Urzędu Gminy w następujących godzinach : czwartek : 15-19:00, piątek :8:00- 12:00

 

rodzina 500+

Program 500+

Informacja na okres zasiłkowy 2017/2018 dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego 500 +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie przypomina o konieczności złożenia nowego wniosku na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze 500+ w celu kontynuowania wypłaty tychże zasiłków.

Wnioski na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500+ można składać od 1 sierpnia 2017 roku.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., można składać od 1 sierpnia 2017 r. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Wnioskodawcom, którym uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa proponujemy by wnioski składali osobiście w GOPS, ponieważ urzędnik poinformuje jakie w danej sytuacji należy dołączyć dokumenty do wniosku.

Zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z dnia 26 lipca 2017 r. poz. 1428) obowiązują nowe wzory wniosków na :

  • świadczenia rodzinne ,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenie wychowawcze 500+.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej ministerstwa www.mpips.gov.pl lub w siedzibie GOPS w Grębowie, ul. Rynek 7 (były punkt katechetyczny).

Informujemy, że kryterium dochodowe, oraz wysokość świadczeń nie ulega zmianie i obowiązuje z okresu zasiłkowego 2016/2017.

Zapraszamy do składania wniosków drogą elektroniczną  na drugie i kolejne dziecko na świadczenie wychowawcze 500+.

Na stary okres zasiłkowy 2016/2017 od 1 sierpnia 2017 r. również obowiązują nowe wzory wniosków.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS w Grębowie lub pod numerem telefonu 15 811 22 21
                                                           OGŁOSZENIE

GOPS informuje, że z dniem 26 czerwca 2017r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie zmienił siedzibę. Ośrodek obecnie  mieści się   pod nowym adresem: ul. Rynek 7, 39-410 Grębów (budynek po byłym punkcie katechetycznym).

Zmiana kryterium dochodowego dotyczącego przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 od dnia 1 stycznia 2017r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego dotyczącego przyznawania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

UWAGA!!!

W związku z niepokojącymi sygnałami od mieszkańców gminy kierownik GOPS w Grębowie informuje, że pracownicy ośrodka pomocy w Grębowie nie wykonują telefonów do mieszkańców z prośbą o dofinansowanie działalności ośrodka. Wszelkie tego typu telefony są próbą wyłudzenia pieniędzy i powinny być zgłoszone na policji.

 

 

 

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.