AKTUALNOŚCI


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje, że w dniu 25 sierpnia 2021r. będzie wydawana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębowie żywność z Banku Żywności.   W związku z zaistniałą sytuacją tj. COVID-19, prosimy o dostosowanie się do zaleceń sanitarnych tj. obowiązkowa maseczka, rękawiczki oraz zachowanie dystansu od innych osób – 1,5 m.INFORMACJA

Od 1 sierpnia 2021r. będą obowiązywać nowe numery kont bankowych tj: numer konta GOPS Grębów: 40 9439 0007 2001 1000 0892 0001

Numer konta dla wpłacających na fundusz alimentacyjny :  56 9439 0007 2001 1000 0892 0004

Informacja

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Grębowie

         W dniu 12.08.2021r. od godz. 10.00-13.00 w Urzędzie Gminy w Grębowie przygotowany zostanie mobilny punkt wsparcia dotyczący składania wniosków Dobry Start (300+).

         Aby ułatwić wypełnianie i składanie wniosków o świadczenie z programu Dobry Start w siedzibie Urzędu Pocztowego w Grębowie zorganizowane zostanie spotkanie w ramach którego pracownicy ZUS będą zakładać klientom profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) oraz pomagać w elektronicznym wypełnianiu wniosku Dobry Start.

Osoby zgłaszające się do mobilnych punktów wsparcia powinny mieć  dane niezbędne do założenia profilu na PUE ZUS i prawidłowego wypełniania wniosku, tj.

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport)
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Dane dziecka (PESEL)
  • Nazwa i adres szkoły dziecka
  • Numer rachunku bankowego


Świadczenie z programu Dobry Start- SKŁADAMY W ZUS

300 zł jednorazowego wsparcia dla ucznia na rok szkolny 2021/2022

Wniosek złożysz od 1 lipca do 30 listopada tylko elektronicznie przez:

Świadczenie otrzymasz tylko na rachunek bankowy.

Informacje o swoim wniosku i świadczeniu znajdziesz na portalu PUE ZUS. Załóż konto na PUE ZUS.

NABÓR NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych, wymagania:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Grębów.

 Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

I. Zakres wykonywanych czynności w ramach umowy:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

2) prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

2. Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia.

3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j. t. Dz. U z 2017r.  poz. 1938)

4. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców.

II. Niezbędne wymagania:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowanie nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.

4) Obywatelstwo polskie

5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku

III. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.

3. Zrównoważenie emocjonalne.

4. Odporność na trudne sytuacje i stres.

5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Osoba musi być dyspozycyjna, przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny i CV.

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie o niekaralności następującej treści: Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.

5. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.

6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie, 39-410 Grębów ul. Rynek 7 z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ulotka 500+

Świadczenie wychowawcze na rok 202122

Czyste powietrze- informacje dotyczące naboru wniosków

PODPROGRAM 2019 – efekty realizacji POPŻ


OGŁOSZENIE

W związku z pandemią COVID-19 w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo sanitarne, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębowie. W sytuacjach nadzwyczajnych, szczegółowo udokumentowanych, uzasadnionych oraz niecierpiących zwłoki możliwy jest bezpośredni kontakt z pracownikiem w tut. Ośrodku przez uprzednie umówienie się podczas rozmowy telefonicznej. Zachęcamy do załatwienia spraw drogą elektroniczną mail: gopsgrebow@gmail.com lub przez telefon : (15) 811 27 17 kom. 513 011 285, 503 979 355.
Osoby oczekujące na załatwienie spraw prosimy, by dostosowały się do obowiązujących wymogów sanitarnych. Dziękujemy za wyrozumiałość za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

UWAGA !

SZANOWNI PAŃSTWO!

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO

W BUDYNKU JEDNOCZEŚNIE MOŻE PRZEBYWAĆ MAX. 6 OSÓB !

PROSIMY O ZACHOWANIE

min. 1,5 METRA ODLEGŁOŚCI OD INNEGO KLIENTA !

KAŻDA OSOBA OBOWIĄZKOWO MUSI POSIADAĆ MASECZKĘ ORAZ WŁASNY DŁUGOPIS !!!

Ogłoszenie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje, iż 2 razy w tygodniu tj. w każdy czwartek i piątek świadczona jest bezpłatna pomoc prawna w budynku Urzędu Gminy w następujących godzinach : czwartek : 15-19:00, piątek :8:00- 12:00

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje, iż numer infolinii, gdzie osoby potrzebujące pomocy (pozostające w kwarantannie) mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje oraz zgłosić potrzeby w zakresie dostarczania posiłku, żywności, lekarstw, uzyskania pomocy psychologicznej to: 15 811 27 17.

Poradnictwo psychologiczne dla osób objętych kwarantanną jest realizowane w formie rozmowy telefonicznej pod numerem telefonu 661 667 970.


Aktualne numery kont  GOPS Grębów:Numer konta GOPS : 29 9434 0002 2001 1000 0892 0001Numer konta dla wpłacających na fundusz alimentacyjny : 45 9434 0002 2001 1000 0892 0004                                                        

UWAGA!!!

W związku z niepokojącymi sygnałami od mieszkańców gminy kierownik GOPS w Grębowie informuje, że pracownicy ośrodka pomocy w Grębowie nie wykonują telefonów do mieszkańców z prośbą o dofinansowanie działalności ośrodka. Wszelkie tego typu telefony są próbą wyłudzenia pieniędzy i powinny być zgłoszone na policji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.