Zadania Ośrodka

 

Zadaniem Ośrodka jest niesienie pomocy osobom i rodzinom tego potrzebującym.

 

Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania wynikające z:

– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zmian.) tj. przyznawanie i wypłata zasiłków rodzinnych z dodatkami, przyznawanie i wypłata zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, przyznawanie i wypłata zasiłków pielęgnacyjnych, przyznawanie i wypłata świadczeń pielęgnacyjnych;

– ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zmian.) tj. przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;

– ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585) tj. opłacanie składek emerytalno –  rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych, a także składek zdrowotnych.

 

Autor: Zofia Mierzwa