Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Doświadczasz przemocy domowej? A może jesteś jej świadkiem? Zadzwoń na „Niebieską Linię”: 0 801 12 00 02. Otrzymasz wsparcie i pomoc. Na twój telefon czekają psychologowie, prawnicy i konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać pomoc kontaktując się bezpośrednio  z  tut. Ośrodkiem – Działem Pomocy Społecznej w dni powszednie w godzinach pracy: 7:30-15:30, tel. 15 811 27 17 lub kom. 513 011 285,   503 979 355

KARTA PRAW OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE

Przemoc w rodzinie stanowi jeden z poważniejszych problemów współczesnych państw na całym świecie.

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z późniejszymi zmianami definiuje przemoc w rodzinie jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Realizując zapisy ww. ustawy Rada Gminy w Grębowie podjęła Uchwałę Nr VI.41.2011 z 12 maja 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Wójt Gminy Grębów na mocy uchwały Rady Gminy Zarządzeniem Nr 60.2011 z 29 czerwca 2011 r. powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem  jest skoordynowana praca ze sprawcami przemocy oraz osobami dotkniętymi przemocą na rzecz walki z tym problemem i pomocy poszkodowanym przez osoby będące przedstawicielami różnych instytucji powołanymi do działań zmierzających do poprawy niekorzystnej sytuacji w tym zakresie oraz zapobiegania temu niekorzystnemu zjawisku społecznemu (równoczesne działania interdyscyplinarne).

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązek m. in. powołania zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się realizacją gminnych zadań walki z przemocą w rodzinie. W związku z tym Rada Gminy na swojej Sesji w dniu 22 lipca  2015 r. podjęła dwie uchwały tj. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 oraz uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, a Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 131.2023 z dnia 12 września 2023 r.  powołał Zespół interdyscyplinarny.

Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

1.  Magdalena Janeczko–  wz. Kierownik  GOPS Grębów- Przewodnicząca

Zespołu

2. Anna Bartman – aspirant pracy socjalnej GOPS Grębów – Zastępca

Przewodniczącego Zespołu ,

3. asp. szt. Dariusz Niklewicz  –członek zespołu – Posterunek Policji w Grębowie KMP w Tarnobrzegu

4. mł. asp. Marcin Drewniany–członek zespołu – Posterunek Policji w Grębowie KMP w Tarnobrzegu

5. Krystyna Kozieja– członek Zespołu – dyrektor ZSO w Grębowie,

6. Jolanta Kwaśniewska– członek Zespołu – przedstawiciel ochrony zdrowia,

7. Tomasz Florek – członek Zespołu – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

8. Ewa Sapielak – członek Zespołu – kurator sądowy,

9. Paweł Szczekocki– członek Zespołu – kurator sądowy,

Do bezpośredniej pracy z każdą z rodzin dotkniętych przemocą domową Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje grupę diagnostyczno- pomocową. Działania na rzecz rodzin prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. Formularz „Niebieska Karta” może zostać wypełniony przez: przedstawiciela Policji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do 31 marca każdego roku Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia Wójtowi Gminy sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020.

Jeśli ktokolwiek z Twojej rodziny lub Twojego otoczenia ma problem/cierpi z powodu przemocy, która ma miejsce w jego domu możesz to zgłosić kompetentnej osobie, która jest zobowiązana do udzielenia Ci stosownej pomocy. Może to np. nauczyciel/pedagog, psycholog, pracownik socjalny, lekarz, pielęgniarka, higienistka szkolna, policjant, kurator, prokurator, osoba pracująca w gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Nie gódź się na przemoc, czas z nią skończyć, nie myśl, że to wstyd mówić komukolwiek o tym problemie. Są osoby i instytucje, które mogą Ci w tym pomóc. Podejmij konkretną decyzję jak dalej chcesz żyć i Twoja rodzina. Niech sprawca widzi, że potrafisz mu się sprzeciwić, niech zauważy że interesuje się nim wiele osób i instytucji jednocześnie, że czekają go przykre konsekwencje wynikające ze stosowanej przez niego przemocy.

PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM
STOP PRZEMOCY

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach (SOW) jest placówką działającą całodobowo.

Swoje zadania realizuje w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dn. 6 lipca 2006 r. oraz zgodnie z ustawą z dn.29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dane kontaktowe:
ul. 11 Listopada 12
39-432 Gorzyce
tel. 15 836 28 69 wew. 110
fax 15 836 27 59
e mail: sowgorzyce@onet.eu
www.sowgorzyce.pl
www.facebook.pl/sowgorzyce

SOW w Gorzycach:
  • zapewnia osobom doznającym przemocy w rodzinie bezpłatne schronienie bez względu na dochód na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach;
  • zapewnia osobie doznającej przemocy ochronę przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;
  • udziela w ramach interwencji kryzysowej wsparcia i natychmiastowej pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, socjalnej;
  • dokonuje rozpoznania sytuacji osoby doznającej przemocy w rodzinie, opracowuje plan pomocy wskazanej osobie i jej najbliższym.
Pomoc w SOW jest :
  • bezpłatna
  • anonimowa
  • całodobowa (hostelowa)

Autor: Katarzyna Czerniec
Aktualizowała: Renata Borkowska