RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                            z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  zwanego dalej Rozporządzeniem, oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. poz. 1000,

niniejszym  informuje się że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie- Katarzyna Czerniec, Rynek 7, 39-410 Grębów  telefon: 15 811 27 17email: gops@grebow.com.pl.
 2. Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
  Kamila Rębisz : 531 379 760, adres e-mail: iodo@grebow.com.pl
  adres korespondencyjny Urząd Gminy w Grębowie (39-410 Grębów), ul. Rynek 1.
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie  gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie, a w szczególności z Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).
 4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS/MOPS, jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych,) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.