Kadra Ośrodka Pomocy

Kadra Ośrodka Pomocy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie zatrudnia 15 pracowników tj.:

Katarzyna Czerniec  –  Kierownik GOPS – kieruje pracą Ośrodka i odpowiada za jego działaność, wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta Gminy w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składa corocznie Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej

Renata JaneczkoGłówny ksiegowy GOPS – przygotowanie budżetu Ośrodka i jego realizacja, nadzór nad wykonaniem budżetu, księgowość budżetowa, sprawozdawczość

Lidia Drzystekpodinspektor   ds. płacowo finansowych i administracyjnych – płace i inne świadczenia pracownicze, realizacja płatności – przelewy, wypłaty gotówkowe, sprawozdawczość z przydzielonego zakresu czynności

Zofia Mierzwa – starszy pracownik socjalny – wywiady środowiskowe, praca socjalna, przygotowywanie decyzji w zakresie świadczeń z pomocy społecznej ze swojego rejonu, praca w grupie roboczej zespołu interdyscyplinarnego,

Irena Maciubaspecjalista pracy socjalnej – wywiady środowiskowe, praca socjalna, przygotowywanie decyzji w zakresie świadczeń z pomocy społecznej ze swojego rejonu, praca w grupie roboczej zespołu interdyscyplinarnego, koordynator projekt „Czas na aktywność w Gminie Grębów”

Magdalena Janeczko specjalista pracy socjalnej – wywiady środowiskowe, praca socjalna, przygotowywanie decyzji w zakresie świadczeń z pomocy społecznej ze swojego rejonu, praca w grupie roboczej zespołu interdyscyplinarnego,

Renata Borkowska specjalista pracy socjalnej – wywiady środowiskowe, praca socjalna, przygotowywanie decyzji w zakresie świadczeń z pomocy społecznej ze swojego rejonu, praca w grupie roboczej zespołu interdyscyplinarnego,

Monika Kobyłeckastarszy pracownik sojalny – wywiady środowiskowe, praca socjalna, przygotowywanie decyzji w zakresie świadczeń z pomocy społecznej ze swojego rejonu, praca w grupie roboczej zespołu interdyscyplinarnego,

Justyna Janeczkoasystent rodziny – praca z rodzinami wieloproblemowymi posiadającymi dzieci mająca na celu wspieranie tych rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych,

Małgorzata Jadachinspektor ds. świadcz. rodz. i fund. alimentac. – przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ich rozpatrywanie, przygotowywanie decyzji administracyjnych, udzielanie informacji zainteresowanym, prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

Anna Sądajinspektor ds. świadcz. rodz. i fund. alimentac. – przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ich rozpatrywanie, przygotowywanie decyzji administracyjnych, udzielanie informacji zainteresowanym, wypłaty przyznanych świadczeń, sprawozdawczość z przydzielonego zakresu czynności,

Anna Bartman -podinspektor ds. świadcz. rodz. i fund. alimentac. – przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ich rozpatrywanie, przygotowywanie decyzji administracyjnych, udzielanie informacji zainteresowanym, prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

Ewa Dec -pracownik  administracyjny –  obsługa sekretariatu

Sławomira Szewcsprzątaczka – sprzątanie.

Joanna Kozieł – specjalistyczne usługi opiekuńcze – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Opracowała: Renata Borkowska