Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

Przysługuje : niezależnie od wysokości dochodów

 • niepełnosprawnemu dziecku
 • osobie w wieku powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • osobie, która ukończyła 75 lat ( jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno – rentowych )
 • osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość zasiłku – 215,84  zł miesięcznie
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :

 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego
 • jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osób niepełnosprawnych, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Aby ubiegać się o prawo do zasiłku pielęgnacyjnego należy wypełnić wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności
 2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności,
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.
 5. akt urodzenia dziecka  (przy ubieganiu się o  zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka)

Opracowała: Katarzyna Czerniec
Aktualizowała: Renata Borkowska