Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.15)) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na czas trwania okresu zasiłkowego tj.
od 1 listopada do 31 października następnego roku lub okresu ważności orzeczenia o niepełnosprawności gdy jest on krótszy niż okres zasiłkowy.
Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, będzie obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków jego przyznania. Rodzinny wywiad środowiskowy będzie aktualizowany po upływie 6 miesięcy lub gdy zaistnieją wątpliwości co do warunków jego otrzymywania.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) (uchylony)
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Aby ubiegać się o prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy wypełnić wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne oraz osoby wymagającej opieki;
  3. oświadczenie osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy;
  4. oświadczenie o numerze rachunku bankowego;
  5. dokumenty potwierdzające dochody rodzin:

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w 2019 r. lub  (złożone na podstawie zeznania podatkowego np. PIT-37);
Zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości należnej składki zdrowotnej za 2019 r. (9%) lub oświadczenie o wysokości tej składki;
Zaświadczenie z urzędu gminy o stanie majątkowym (gospodarstwie rolnym) za 2019 r. (lub nakaz płatniczy wystawiony przez Urząd Gminy/Miasta za 2019 r.) lub oświadczenie o  posiadanym gospodarstwie rolnym ;

i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

Opracowała: Anna Bartman
Aktualizowała: Renata Borkowska