ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

przysługują:

 1. Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki w szkole wyższej do czasu ukończenia 25 roku życia.
 2. Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
 3. Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.
 4. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów – nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

nie przysługują:

 1. Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła – jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).
 2. Osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
 3. Zawarła związek małżeński.

Aby ubiegać się o prawo do zasiłku pielęgnacyjnego należy wypełnić wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej – osób z rocznika 1994 i starszych,
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w 2014 r. lub oświadczenie (złożone na podstawie zeznania podatkowego np. PIT-37);
 • Zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości należnej składki zdrowotnej za 2014 r. (9%) lub oświadczenie o wysokości tej składki;
 • Zaświadczenie z urzędu gminy o stanie majątkowym (gospodarstwie rolnym) za 2014 r. (lub nakaz płatniczy wystawiony przez Urząd Gminy/Miasta za 2014 r.) lub oświadczenie;
 • kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku 2014r.
 • zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,
 • informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą – oryginał,
 • prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego

i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;