Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny
Przysługuje jeżeli dochód rodziny za rok 2014 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł (764 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).
Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat. Okres ten wydłuża się:

 1. do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),
 2. do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:

 1. pozostaje w związku małżeńskim,
 2. zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 3. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje na dziecko za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:

 1. rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
 2. ojciec jest nieznany,
 3. powództwo o alimenty zostało oddalone,
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi :

 1. na dziecko do 5 lat – 89 zł miesięcznie
 2. na dziecko powyżej 5 do 18 lat – 118 zł miesięcznie,
 3. na dziecko powyżej 18 do 24 lat – 129 zł miesięcznie.

Aby ubiegać się o prawo do zasiłku rodzinnego należy wypełnić wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.
Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w 2014 r. lub oświadczenie (złożone na podstawie zeznania podatkowego np. PIT-37);
 • Zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości należnej składki zdrowotnej za 2014 r. (9%) lub oświadczenie o wysokości tej składki;
 • Zaświadczenie z urzędu gminy o stanie majątkowym (gospodarstwie rolnym) za 2014 r. (lub nakaz płatniczy wystawiony przez Urząd Gminy/Miasta za 2014 r.) lub oświadczenie;
 • W przypadku dzieci, które rozpoczęły lub kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej (szkoła zawodowa, technikum, liceum) zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie.

 

 • i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego;

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:
– Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia sie dziecka
Przysługuje

 1. matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka uprawnionym do zasiłku rodzinnego w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka,
 3. dodatek ten przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,
 4. pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza sie zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Wysokość dodatku 1000 zł na każde dziecko – jednorazowo.

– Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Przez okres:

 1. 24 miesięcy,
 2. 36 miesięcy- gdy urodzą się bliźnięta, trojaczki itd.,
 3. 72 miesięcy przy dziecku niepełnosprawnym (orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Wysokość dodatku 400 zł miesięcznie
Nie przysługuje, gdy:

 1. bezpośrednio przed urlopem wychowawczym rodzic pozostawał w stosunku pracy krócej niż przez 6 miesięcy,
 2. podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta z całodobowej opieki, z wyjątkiem dziecka niepełnosprawnego przebywającego w żłobku albo w przedszkolu ze względów terapeutycznych oraz dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
 5. w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego – oraz:

 1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego, o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony oraz co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; (druk do pobrania tutaj)
 2. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) lub oświadczenie stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych (w przypadku oświadczenia dołączyć należy kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającą odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne);

– Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka
Przysługuje:

 1. Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka tylko wówczas, gdy nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodziców dziecka ponieważ:
  • drugi rodzic nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 2. Osobie uczącej się, gdy:
 3. oboje z rodziców osoby uczącej się nie żyją,

Wysokość dodatku:

 • 185 zł miesięcznie na każde dziecko, nie więcej niż 370 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
 • 250 zł miesięcznie w przypadku dziecka niepełnosprawnego (orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci.

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego – oraz:

 1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany

– Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu jeśli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci.
Dodatek przysługuje w wysokości 90 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
– Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z dzieckiem niepełnosprawnym:

 • do ukończenia 16 lat – przy orzeczeniu o niepełnosprawności,
 • od 16 do 24 lat – przy umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

Wysokość dodatku:

 • 80 zł na dziecko do 5 lat,
 • 100 zł na dziecko od 5 do 24 lat

– Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki szkolne związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

 1. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne („zerówka”),

Dodatek przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100 zł na dziecko.

– Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także
osobie uczącej się

 • W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjalna, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Wysokość dodatku 105 zł miesięcznie.
 • W związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, wysokość dodatku – 63 zł miesięcznie

Załączniki jak do zasiłku rodzinnego – oraz:

 1. zaświadczenie szkoły lub oświadczenie;
 2. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny.

Od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. obowiązują WYŻSZE ZASIŁKI:

Wysokość zasiłku rodzinnego wyniesie miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wyniesie 193,00 zł miesięcznie na jedno dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci,

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wyniesie 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wyniesie:

 • 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wyniesie:

 • 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, a także do szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej w której realizowany jest obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Opracowała: Katarzyna Czerniec
Aktualizowała: Renata Borkowska