Jednorazowa zapomoga z tytułu się urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu się urodzenia dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę.

Wysokość  zapomogi 1.000 zł na jedno dziecko.

1. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.
2. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
3. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
4. Zapomoga, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zasady tej nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka a także do osób, które przysposobiły dziecko..
5. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
Aby ubiegać się o prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy wypełnić wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
  2. uwierzytelnione kopie dokumentu stwierdzające tożsamość osoby ubiegającej sie i odpowiednio : dokument stwierdzający przysposobienie dziecka albo ustalenie opieki prawnej (wyrok, orzeczenie, zaświadczenie sądu rodzinnego);
  3. zaświadczenie lekarza lub położnej potwierdzające że matka dziecka pozostawała pod opieka medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;
  4. oświadczenie o numerze rachunku bankowego;
  5. dokumenty potwierdzające dochody rodziny:
  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w 2014 r. lub oświadczenie (złożone na podstawie zeznania podatkowego np. PIT-37);
  • Zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości należnej składki zdrowotnej za 2014 r. (9%) lub oświadczenie o wysokości tej składki;
  • Zaświadczenie z urzędu gminy o stanie majątkowym (gospodarstwie rolnym) za 2014 r. (lub nakaz płatniczy wystawiony przez Urząd Gminy/Miasta za 2014 r.) lub oświadczenie;
  • i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

Opracowała: Małgorzata Jadach
Aktualizowała: Renata Borkowska