Jednorazowa zapomoga z tytułu się urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu się urodzenia dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę.

Wysokość  zapomogi 1.000 zł na jedno dziecko.

1. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.
2. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
3. Zapomoga, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zasady tej nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka a także do osób, które przysposobiły dziecko..
4. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
Aby ubiegać się o prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy wypełnić wniosek.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

 1. członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 2. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Do wniosku należy dołączyć:

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 1. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. uwierzytelnione kopie dokumentu stwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się i odpowiednio : dokument stwierdzający przysposobienie dziecka albo ustalenie opieki prawnej (wyrok, orzeczenie, zaświadczenie sądu rodzinnego);
 3. zaświadczenie lekarza lub położnej potwierdzające że matka dziecka pozostawała pod opieka medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;
 4. oświadczenie o numerze rachunku bankowego;
 5. dokumenty potwierdzające dochody rodziny za 2019r

Opracowała: Małgorzata Jadach
Aktualizowała: Renata Borkowska