RODZINY WSPIERAJĄCE

RODZINA WSPIERAJĄCA

Rodzina wspierająca jest to rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka np. zaprzyjaźniona rodzina lub sąsiedzi.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć życia np.: wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu wolnego przez członków rodziny, organizowania czasu wolnego dzieciom, udzielania wskazówek dotyczących wychowania dzieci, nauki gotowania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/ burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające są uprawnione do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Kandydat na rodzinę wspierającą powinien:

  • być wolny od uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard itd.);
  • posiadać stałe źródło utrzymania;
  • posiadać pełną władzę rodzicielską;
  • prawidłowo wypełniać funkcje opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;
  • wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego, jeżeli takowy posiada.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego pozytywnego sposobu funkcjonowania.