DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2 luty 2012 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15 grudzień 2020 rok

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników w formie 

           PDF i WORD,EXEL, nie są dostępne cyfrowo,

  • publikowane zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • materiały zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Zamierzamy dokładać starań, by dostępność strony ulegała poprawie, a nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie – posiadały odpowiednią strukturę znaczników, czyli tagowanie.

Data sporządzenia deklaracji- 20.11.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator ds. dostępności : Justyna Janeczko, adres poczty elektronicznej: gopsgrebow@gmail.com.   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 811 27 17

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie znajduje się przy ul. Rynek 7, 39-410 Grębów. W odległości około 50 metrów od wejścia głównego, znajduje się przystanek autobusowy. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony kostką brukową. Wejście główne usytuowane jest od przodu budynku do którego prowadzą schody. Schody wyposażone są w obustronne poręczę, windę – platformę dla osób niepełnosprawnych oraz gumowe nakładki antypoślizgowe na stopniach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie mieści się w jednym budynku. Budynek, w którym odbywa się obsługa interesantów jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia znajdujące się na parterze.
W budynku znajduje się toaleta  dla osób niepełnosprawnych.
Z boku budynku jest parking na którym znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Do tłumaczenia z języka migowego nie został przeszkolony żaden pracownik Ośrodka.

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie przygotowuje zmiany systemu informatycznego tak, aby treści publikowane na stronach dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.