POMOC SPOŁECZNA

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Grębów

Działalność GOPS w Grębowie opiera się na realizowaniu zadań wynikających z ustawy o Pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zadań wynikających z innych ustaw.

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w Ustawie o pomocy społecznej  (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy).

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w Ustawie o pomocy społecznej  (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy).

od 1 października 2018 roku obowiązuje nowe kryterium dochodowe :

• osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty  701, 00 – zł.,
• osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528, 00- zł.,

rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w  rodzinie,
•  z 1 ha przeliczeniowego przyjmuje się dochód miesięczny w wys. 308, 00- zł.

Obok kryterium dochodowego powinien wystąpić, co najmniej jeden z powodów powyżej wymienionych lub inne okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy społecznej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o:

•  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
•  składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne,
•  kwotę  alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodów nie wlicza się:

•  jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
•  zasiłku celowego,
•  wartości świadczeń w naturze,
•  świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
•  pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznanej na podstawie przepisów o systemie oświaty.
W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, Kierownik ośrodka może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Obok kryterium dochodowego powinien wystąpić, co najmniej jeden z powodów niżej wymienionych lub inne okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy społecznej.
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe
Placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Przy składaniu wniosku o pomoc wymagane są następujące dokumenty:

 1. Osoba pracująca – zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto ( pomniejszone o podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ) za ostatni miesiąc.
 2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP – oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.
 3. Osoba niepełnosprawna – odcinek od renty z poprzedniego miesiąca oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:
 • Orzeczenie Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia
 • Orzeczenie Powiatowego zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 1. Emeryt, rencista – odcinek od emerytury lub renty.
 1. Zaświadczenie z UG o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy
 1. Inne dokumenty potwierdzające sytuację rodziny lub osoby

Podstawą do przyznania lub odmowy świadczeń pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Zasiłek stały przysługuje:
– Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu
wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od
kryterium dochodowego, które wynosi 701, 00 zł.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
-w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium
Dochodowym osoby samotnie gospodarującej 701, 00 zł a dochodem tej osoby, z tym
że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645, 00 zł miesięcznie a nie niższa niż 30 zł.
– w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na
osobę w rodzinie 528, 00 zł a dochodem na osobę w rodzinie.
Osobom pobierającym w/w świadczenie przysługuje składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.
– osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej(701, 00 zł)
– rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (528,00 zł na osobę) Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:
1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły
straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy

Inna Pomoc świadczona przez nasz Ośrodek

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia niezbędnego ubrania i posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona.
Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Art. 2. Celem Programu jest:

1) wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich;

2) długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia;

3) upowszechnianie zdrowego stylu żywienia;

4) poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach;

5) rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Art. 3. W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

 1. a) dzieciom do 7 roku życia,
  b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
  – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;

2) wdrożenia działań zmierzających do rozwoju i wykorzystywania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków;

3) utworzenia systemu ciągłego monitorowania skuteczności działań realizowanych w ramach Programu w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

Art. 4. Udzielanie pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych może być zlecone podmiotom, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, w trybie określonym w tej ustawie.

Art. 5. 1. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

 1. Rada gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 1.

Art. 6. 1. Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium, o którym mowa w art. 5 ust. 1 albo 2.

 1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa warunki odpłatności za pomoc, o której mowa w ust. 1.Art. 6a. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy.
 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie wymaga ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej.
 3. Środki na zakup posiłku, o którym mowa w ust. 1, są przekazywane przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie sporządzonej przez odpowiednio dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów lub dzieci oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 4. Liczba dzieci lub uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z ust. 1, nie może przekroczyć 10 % liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Art. 7. Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania, z wyłączeniem pomocy określonej w art. 6a, mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Art. 8. 1. Program jest realizowany w gminach.

 1. Koordynatorem Programu w gminie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), który przekazuje kwartalną informację o realizacji Programu w gminie do właściwego wojewody.W wyjątkowych przypadkach wydaje się decyzję na bezpłatne świadczenia zdrowotne osobom, które nie posiadają prawa do tego typu świadczeń.PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ (PEAD)
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie informuje, że od grudnia 2010 r. realizuje program pomocy żywnościowej PEAD.
  Z programu tego korzystają osoby i rodziny, które na bieżąco objęte są innymi świadczeniami z pomocy społecznej. O pomoc mogą ubiegać się także inne rodziny i osoby, których dochód na członka rodziny nie przekracza 792,00 zł, a dla osoby samotnej 1051,50 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przyczyn wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach pomocą mogą zostać objęte osoby i rodziny, w których ww. kryterium dochodowe jest przekroczone. Warunkiem uzyskania pomocy jest udokumentowanie trudnej sytuacji poprzez dostarczenie zaświadczeń o dochodach lub oświadczeń a także innych dokumentów potwierdzających sytuację.
  Program PEAD funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej od 1987 roku. Podstawą jego realizacji są przepisy Komisji Europejskiej zezwalające na bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw Unii przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty (w tym banki żywności). Idea stworzenia programu powstała w latach 80-tych, w okresie, kiedy w magazynach agencji interwencyjnych krajów unijnych zgromadzone zostały ogromne ilości nadwyżek żywności. Władze unijne nie były w stanie ani sprzedać ich w obrębie Unii, ani wyeksportować poza kraje członkowskie, m.in. ze względu na wysokie koszty dopłat eksportowych. Jednocześnie magazynowanie nadwyżek wymagało coraz większych nakładów finansowych. W tej sytuacji uznano za zasadne rozdysponowanie nagromadzonych zapasów wśród ludności ubogiej z terenu krajów członkowskich.Jak uzyskać pomoc z OPS?
  – należy zgłosić się do GOPS w Grębowie w godz. 7.30-15.30,
  – należy złożyć podanie opisując problem,
  – pracownik socjalny w ciągu 14 dni odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
  – osoba ubiegająca się o świadczenie zobowiązana jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego,
  – ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy lub jej odmowie podejmuje Kierownik Ośrodka z upoważnienia Wójta Gminy Grębów.Klientowi  przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem kierownika  Ośrodka.

Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy. 
Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin
w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:
-z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
– ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań
instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga Pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług Opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Ośrodek Pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres,
okres i miejsce świadczenia.
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:
1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy
z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną: 

Osoby i rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego przez osobę uzależnioną, a także marnotrawienie przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, będą marnotrawienie własnych zasobów finansowych oraz ich nieracjonalne wykorzystywanie może stanowić podstawę do ograniczenia lub odmowy przyznania świadczeń albo przyznanie pomocy w formie niepieniężnej. Również odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.

Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.