ŚWIADCZENIA RODZINNE

     K R Y T E R I U M   D O C H O D O W E
                                                                                  obowiązujące od 01-11-2015 r.

  • ZASIŁEK RODZINNY
  1. miesięczny dochód nie może przekroczyć na jednego członka rodziny kwoty 674,00 zł
  2. w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł
  • JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA – miesięczny dochód nie może przekroczyć kwoty                                                                                                              1 922,00 zł na jednego członka rodziny
  • SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć                                                                                                                                kwoty 764,00 zł